Stadgar Sjöbo Golfklubb

Här kan du läsa klubbens stadgar som i grunden är de stadgar som Svenska Golfförbundet rekommenderar. Dessa är anpassade så att de passar oss på Sjöbo GK. Längst ner på sidan hittar du stadgarna i ett utskriftsvänligt format.

Stadgar Sjöbo GK

SJÖBO GOLFKLUBB

är en ideell förening, stiftad 2001-12-14 med hemort i Sjöbo Kommun

Stadgarna fastställda 2002-05-13

Stadgarna ändrade

2004-03-11 § 13

2005-03-22 § 13

2010-03-30 § 4, § 15 och § 21

2012-03-27 § 8, 9, 9a, 11, 12, 22, 24, 25 samt 26.

2020-04-27 §5, 13a, 15 samt  21:7

2022-04-03 § 5, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 24, 25 samt 27

IDROTTSRÖRELSENS (Riksidrottsförbundets) verksamhetsidé, vision och värdegrund

Idrottens verksamhetsidé (2015)

Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

Definitioner och konstateranden:

Idrott är

fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Idrott består av

träning och lek, tävling och uppvisning.

Idrotten ger

fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.

Vi organiserar vår idrott

i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

Vi delar in vår idrott

efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar och unga vuxna 13-25 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 25 år.

I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och skall alltid ske på barnens villkor.

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.

I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.

Vi är en samlad idrottsrörelse

som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som bredd, varandras roller och verksamhetsvillkor.

Idrotten följer

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Idrottens vision

Svensk idrott - världens bästa

Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass.

Idrottens värdegrund

Glädje och gemenskap

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi skall kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet skall utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill skall kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt mot mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan. 

 

*Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund är antagen i reviderad version av 2009 års RF-stämma, och är en del av idéprogrammet Idrotten vill. Hela Idrotten vill finns tillgänglig på www.rf.se .

Idrott ska bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén, visionen och värdegrunden. (Gällande från Riksidrottsmötet 2015)

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § ÄNDAMÅL

Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet

med idrottens verksamhetsidé. Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

2 § SAMMANSÄTTNING

Golfklubben består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.

3 § TILLHÖRIGHET M M

Golfklubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom ansluten till

Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Klubben tillhör

Skånes Golfdistriktsförbund (GDF) samt

RF SISU Skåne (DF).

Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser,

övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av

Riksidrottsstyrelsen (RS), SGF:s styrelse (FS) eller respektive GDF- eller DF-styrelse

är klubben skyldig att ställa klubbens handlingar till förfogande samt lämna av dessa

organ begärda uppgifter.

4 § BESLUTANDE ORGAN

Golfklubbens beslutande organ är årsmötet (höstmötet och vårmötet), extra årsmöte och styrelsen.

5 § FIRMATECKNING

Golfklubbens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två

styrelseledamöter som tecknar föreningen var för sig eller av en särskilt utsedd person.

6 § VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

Golfklubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden:

1 januari t o m 31 dec.

7 § STADGETOLKNING

Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i

stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen.

8 § STADGEÄNDRING

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av

antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Beslut om ändring av föreningens stadgar skall alltid insändas till SGF och GDF. SGF och GDF har härvid rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot överordnade stadgar, bestämmelser och beslut eller på annat sätt anses vara olämpliga.

9 § UPPLÖSNING AV GOLFKLUBBEN

För upplösning av golfklubben krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av

antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens tillgångar skall användas till

bestämt golffrämjande ändamål.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt

revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart sändas in till SGF.

9 a § FÖRFOGANDE ÖVER KLUBBENS TILLGÅNGAR

Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta golfklubbens fasta egendom ska fattas av årsmöte. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan egendom, utom i fall då det gäller del av ett hus. Årsmötets beslut är giltigt om minst tre fjärdedelar av de röstande har gått med på beslutet.

GOLFKLUBBENS MEDLEMMAR

10 § MEDLEMSKAP

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat

beslutanderätten härom.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn till

arten eller omfattningen av golfklubbens verksamhet eller om det kan antas att sökanden

kommer att motarbeta klubbens ändamål eller intressen. Ansökan får också avslås om

sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt 11 § 2 stycket och inte till ansökan fogar

de uteblivna inbetalningarna som föranlett utträdet.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas

och vad sökanden har att iakttaga enligt RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet.

Beslutet skall inom tre dagar skriftligen avsändas till den som fått avslag på sin ansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.

Den som, utan att vara medlem, innehar ett spelrättsbevis kan ansöka om medlemskap enligt första stycket ovan. Av 13 §  a  nedan framgår att den som både är medlem och införd i spelrättsregistret får spela på golfbanan.

11 § UTTRÄDE

Utträde skall anmälas till klubben senast den 30 november om medlemskapet skall upphöra vid årsskiftet.

Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben skall anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom. Underlåter medlem att betala medlemsavgift inom två månader från förfallodag, och beviljar styrelsen inte anstånd, skall denne anses ha anmält sitt utträde ur klubben.

12 § UTESLUTNING

Medlem får inte uteslutas ur golfklubben av annan anledning än att han motarbetat

klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen.

Härvid skall beaktas om han tidigare tilldelats varning.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid medlemmen skall underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden.

Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen för beslutet.

I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad medlemmen har att iaktta enligt 15 kap. RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslut skall avfattas skriftligen och inom tre dagar sändas till den beslutet avser. Beslut får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt 15 kap. RF:s stadgar.

13 § MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Medlem i golfklubben

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om klubbens verksamhet,
 • skall betala de avgifter som beslutas av årsmötet,
 • får inte överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet,
 • har rätt att spela på golfbanan under förutsättning att hen innehar en medlemskategori som tillåter spel
 • skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattats av klubbensorgan samt följa

de i § 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut.

 • har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.

13 a § SPELRÄTT

Rätt att spela på klubbens golfbana har dels medlem som innehar spelrätt, dels greenfeegäst, dels den som av annat skäl är berättigad till spel på golfbanan.

En spelrätt upplåts genom anteckning i spelrättsregistret. Bevis om spelrätt skall utställas på personen i fråga (spelrättshavaren). Antalet spelrätter beslutas av årsmöte.

Spelrättsregistret skall för varje spelrätt ange dess nummer, innehavarens namn och golf-id  samt, efter spelrätts övergång, ny innehavares namn och golf-id.

Närmare bestämmelser om spelrätt och spelrättshavares rättigheter och skyldigheter finns i ”Bestämmelser om spelrätt på Sjöbo golfbana”. Sådana bestämmelser fastställs av årsmöte.

14 § DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN

Medlem har rätt att delta i golfklubbens idrottsliga verksamhet under de former som är

vedertagna inom idrotten.

Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de

bestämmelser som utfärdats av SGF.

DELAT ÅRSMÖTE

15 § TIDPUNKT, KALLELSE

Årsmötet, som är golfklubbens högsta beslutande organ, genomförs i form av ett höst- och ett vårmöte. Höstmöte hålls före december månads utgång. Vårmöte hålls före april månads utgång.

Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för respektive möte.

Kallelse med förslag till föredragningslista för höst- respektive vårmöte skall senast tre veckor före mötet tillsändas medlemmarna via e-post och finnas tillgänglig på hemsidan.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall i förekommande fall, senast en vecka före höst- respektive vårmöte skickas vi e-post samt finnas tillgängliga, i tryckt form, på plats som anges i kallelsen och skall tillhandahållas på mötet.

16 § FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTE

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet.

Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.

17 § RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT

Rösträtt på årsmötet har medlem som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot

klubben och under mötesåret fyllt lägst 15 år.

Rösträtten är personlig. Vid förhinder för röstberättigad medlem får rösträtten dock utövas genom ombud. Ombud, som skall uppvisa skriftlig, dagtecknad fullmakt, får inte företräda fler än en medlem och skall själv vara medlem i föreningen.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Yttranderätt på mötet tillkommer även närvarande representanter för RF, DF, SGF och GDF samt den som mötet medger sådan rätt.

18 § BESLUTFÖRHET

Årsmötet är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som, enligt upprättad röstlängd, är närvarande på mötet.

 

19 § BESLUT OCH OMRÖSTNING

 • Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs.

Beslut efter ja/nej-rop (utan omröstning) är fattat med acklamation.

 • Beslut enligt 8 och 9 §§ avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad majoritet).
 • Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna

röster (enkel relativ majoritet).

 • Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster

(enkel absolut majoritet).

 • Omröstning sker öppet, dock att val skall ske slutet om röstberättigad medlem begär det.
 • Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds av mötets ordförande, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

20 § VALBARHET

Valbar till golfklubbens styrelse och valberedning är röstberättigad medlem i klubben.

Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i klubben.

Den som är styrelseledamot i klubben eller dess dotteraktiebolag får inte väljas till revisor i klubben.

Klubben bör ha en sådan sammansättning i styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade. 

21 § ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE

Vid höstmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 8. Val av
 1. klubbens ordförande för en tid av (1) år;
 2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år;
 3. [3] suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av [1] år;
 4. [1] revisor för en tid av två år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
 5. [2] ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
 6. ombud till GDF-möte.
 1. Övriga frågor (information och diskussion).

Vid vårmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b)Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

 1. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 2. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 4. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 5. Övriga frågor (information och diskussion).

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

22 § EXTRA ÅRSMÖTE

Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen ska kalla medlemmarna till extra möte om

 1. en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar skriftligen begär det och anger skälen för begäran,
 2. antalet styrelseledamöter inklusive suppleanter går ned under det antal som anges i 25 § och det medför att styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslutförhet enligt 27 § vid styrelsemöte som ska hållas, eller
 3. det kan antas att klubben inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort.

När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte. Mötet skall hållas inom två månader från kallelsen.

Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast 7 dagar före årsmötet tillsändas medlemmarna via brev (poststämpel) eller e-post, om sådan är anmäld, och anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt, beslutförhet samt beslut och omröstning på extra årsmöte gäller det som anges i §§ 17, 18 och 19.

V A L B E R E D N I N G

23 § SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN

Valberedningen består av 2 ledamöter, varav en utses till ordförande. Höstmötet väljer ledamöterna.

Olika åldersgrupper bör finnas representerade.

Valberedningen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

Valberedningen sammanträder vid behov.

Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sitt

förslag.

R E V I S I O N

24 § REVISION

Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten granska styrelsens arbete. Revisor behöver inte vara medlem i klubben.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av golfklubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före årsmötet.

Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet.

S T Y R E L S E

25 § SAMMANSÄTTNING

Styrelsen består av ordförande och 6 övriga ledamöter samt 3 suppleanter.

Styrelsen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt av styrelsen fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt den av styrelsen fastställda turordningen för tiden t o m nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men

kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning

inom styrelsen.

§ 26 ÅLIGGANDEN

När årsmöte inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för

klubbens angelägenheter.

Styrelsen skall - inom ramen för överordnade och dessa stadgar - svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler;
 • verkställa av årsmötet fattade beslut inom ramen för av årsmöte fastställd budget;
 • med arbetsgivaransvar planera, leda och fördela arbetet inom klubben;
 • ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed;
 • lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed;
 • förbereda årsmöte.

Ordföranden är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar

och arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordföranden eller annan som styrelsen

utser träda in i ordförandens ställe.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens

bestämmande.

27 § KALLELSE, BESLUTFÖRHET OCH OMRÖSTNING

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet

ledamöter begärt det.

Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om

vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.

Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet

ledamöter är närvarande.

För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om

beslutet. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden.

Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig

omröstning eller vid digitalt möte. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden.

Avvikande mening skall antecknas till protokollet. Protokoll skall föras i nummerföljd.

28 § ÖVERLÄMNANDE AV BESLUTANDERÄTTEN

Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av

ärenden till kommitté, annat organ i golfklubben, enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande

underrätta styrelsen härom.